CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

 

 

   Activitatea Catedrei de limba şi literatura română este complexă, având ca scop realizarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă şi  conturarea unor valori culturale și atitudini specifice obiectului nostru de studiu.

   Noutăţile survenite în cadrul obiectului limba şi literatura română, prezentate la consfătuirile din septembrie 2014 de la ISJ Bacău, au fost explicate de şeful de catedră tuturor cadrelor didactice de specialitate din liceu.

   Au fost studiate programele şcolare şi s-au stabilit în cadrul catedrei manualele şcolare de limba şi literatura  română pentru anul şcolar 2014-2015, precum şi responsabilităţile fiecărui profesor la clasă.

    La începutul anului şcolar, s-a stabilit prin testele iniţiale nivelul elevilor din clasele a IX-a, proiectarea didactică s-a concretizat astfel în funcţie de nivelul clasei. În urma verificării şi notării testelor initiale la clasele a IX-a s-a constatat un număr redus de note de 5,00 şi ridicat de note între 7,00-9,00. Constatându-se acestea, s-a propus spre remediere realizarea pe parcursul semestrului a următoarelor repere: informarea elevilor în ceea ce priveşte lacunele acestora; prezentarea rezultatelor slabe atât elevilor cât şi părintilor în vederea colaborării pentru implicarea elevilor în procesul de învătare şi recuperare a golurilor din anii precedeni; alocarea unor ore la dispozitia profesorului de la clasă pentru recuperarea acestor deficiente; evaluarea periodică a elevilor, astfel încât la sfârşitul fiecărei unităti de învătare elevul să poată fi evaluat corect; efectuarea de teme suplimentare; implicarea elevilor în activităti de lectură, creație literară, vizionare de filme, piese de teatru.

   S-a constat că au fost realizate planificările calendaristice, proiectele pe unităţi de învăţare şi planuri de lecţie conform modelelor propuse de MECTS.

   La nivelul Catedrei s-au creat diverse variante de subiecte pentru testele iniţiale, pentru tezele  semestriale, teste de progres şi de recuperare a cunoştinţelor, precum şi modele de subiecte de olimpiadă, faza pe şcoală. În realizarea testelor, s-a ţinut seama de principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectiva comunicativ-funcţională, s-a pus accentul pe latura formativă a învăţării, axată pe achiziţionarea de competenţe de comunicare scrisă şi orală.În acest sens, au fost vizate: utilizarea corectă a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare, a modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare, punerea în context a textelor studiate prin raportarea la epocă sau la curente culturale/literare, argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.

   Activităţile de la Catedră au avut şi un caracter interactiv, urmărind să antreneze un număr cât mai mare de elevi, implicaţi constant în procesul de învăţare.

   În timpul orelor de limba şi literatura română, atenţia şi interesul elevilor au fost captate cu ajutorul metodelor tradiţionale, dar şi metodelor moderne de învăţare: jocuri de rol, dezbateri, mese rotunde, argumentări, conversaţii etc. Portofoliul a fost folosit ca un mijloc de evaluare alternativ, alături de teme, lucrări etc. Acest aspect a fost constatat și de către Comisia ARACIP, rezultatele Catedrei de limba şi literatura română fiind unanim apreciate de către membrii acestei comisii de verificare a calității actului educativ.

   Ca în fiece an școlar, s-a acordat o atenţie deosebită elevilor din clasele a XII-a, cei care la sfârşitul anului şcolar vor susţine examenul de Bacalaureat, cu cele două probe  – proba de competenţe lingvistice şi de comunicare, centrată pe receptarea de mesaje orale şi scrise, pe producerea unor tipuri de discurs (descriptiv, informativ, narativ, argumentativ) exersate în cadrul învăţământului liceal şi proba scrisă, cea  care vizează competenţele de receptare şi de producere a mesajelor scrise la limba şi literatura română.

   Pregătirea elevilor pentru examenul de Bacalaureat 2014 este realizată de profesorii Moisoiu Veronica – 12 D, Belciu Simona – 12 E,  Macsim Florina -12 F și12 G, Căzănel Adriana  – 12 C, Pistol Claudiu – 12 A. Studierea  programei pentru bacalaureat are loc atât în cadrul orelor, cât şi pe parcursul orelor suplimentare. După afișarea rezultatelor și la sesiunea din iunie-iulie 2015, se observă o promovabilitate foarte bună la disciplina Limba și literatura română. În vederea pregătirii elevilor pentru examenul de Bacalaureat, profesorii Adriana Căzănel și Pistol Claudiu au făcut  parte din proiectul POSDRU “EduBac – educație europeană pentru un Bacalaureat de succes.”

   La Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română, faza județeană, s-au obținut rezultate foarte bune, remarcându-se eleva Bianca Pintilie, din clasa a XI-a A, care a obținut Premiul I și s-a calificat la etapa națională.

   Activitatea de perfecţionare s-a concretizează prin participarea profesorilor la cursuri de formare, la examene şi activităţi metodice. În cadrul şedinţelor de cerc, cadrele didactice  au participat la întrunirile periodice, organizate de  Colegiul Tehnic Dărmănești, de Colegiul ,,Gr. Cobălcescu” și de Liceul Teoretic “Spiru Haret” Moineşti.

   Ședinţa de Cerc de la Liceul Teoretic “Spiru Haret”a cuprins următoarele activități: sceneta ,,Conu’ Leonida față cu Reacțiunea” (adaptare după comedia lui I.L.Caragiale), realizată de elevii clasei a X- a, profesor coordonator Veronica Moisoiu; evaluare prin activități extracuriculare (activități sintetizate în revista Echo, nr. 2)- prezentare prof. Adriana Căzănel; metode de evaluare în vederea susținerii Simulării Examenului de Bacalaureat: Test de autoevaluare ,,Romanul interbelic” (prezentare prof. Maria Lupu); ,,Susținem Excelența” – evaluarea la concursuri și olimpiade (prezentare prof. Simona Belciu și Florina Macsim); recenzarea cărții Vasile Voiculescu: Arhitectura textului narativ – Doina Marinov (prezentare prof. Claudiu Pistol);  scenetă parodie ,,Capul lui Moțoc” – coord. prof. Adriana Căzănel.

   În cadrul şcolii există Cercul de lectură Liceenii– Coord. Prof.  Belciu Simona, Cercul  literar Armonii lirice– coord.  Prof.  Moisoiu Veronica, Trupa de teatru „Anonymus” – coord. prof. Căzănel Adriana, revista cu caracter informativ și cultural ECHO, activităţi lunare care vin în ajurorul elevilor iubitori de literatură.

   În plus, în acest an școlar, Catedra de limba română a inițiat un proiect cultural major, în colaborare cu Biblioteca Municipală ,,Ștefan Luchian” și cu Primăria Municipiului Moinești, cu scopul de a promova marii scriitori români. Zilele culturale ,,Ion Creangă”, ,,Mihai Eminescu ”, ,,I.L.Caragiale” au constituit un adevărat succes, manifestările bucurându-se de prezența a numeroși filologi, oameni de cultură din orașul Moinești, liceeni și elevi de gimnaziu. Creațiile lirice, epice, dramatice ale participanților au fost premiate, premiile constând în cărți.

   În perioada 6-10 aprilie 2015, Catedra de limba și literaratura română a coordonat și organizat  multiple activități  cu caracter cultural și educativ. Proiectele au fost bine primite de către liceeni, fiind implicate toate clasele, indiferent de profil. Activitățile inițiate de profesorii de limba română au avut obiective clare: promovarea activităților culturale în rândul elevilor, stimularea interesului pentru arta cinematografică, încurajarea creativității și interpretării, susținerea elevilor cu rezultate nesatisfăcătoare în ceea ce privește studiul pentru examenul de Bacalaureat.

   Astfel, activitățile desfășurate sunt următoarele: vizionare filme  și dezbatere raport Literatură – arta cinematografică: Baltagul, Enigma Otiliei (prof. Simona Belciu); dezbatere pe teme literar-culturale: Memoriile unor scriiitori celebri, Rolul spectacolului în viața adolescenților, Poezia iubirii , Poezia religioasă (prof. Simona Belciu,prof. Stănilă Veronica); continuarea proiectului CINEMA EDU (au participat elevi din clasele profesorilor Maria Lupu,  Pistol Claudiu, Căzănel Adriana, Stănilă Veronica); Clubul jurnaliștilor (prof. Simona Belciu); Cerc literar susținut la Biblioteca Municipală ,,Ștefan Luchian”, tema discuției ,,Copilăria”, roman analizat -,,De veghe în lanul de secară”( profesori Maria Lupu,  Pistol Claudiu); prezentarea revistei liceului elaborată cu sprijinul elevilor: Echo, nr.2, propuneri pentru nr. 3 (prof. Pistol Claudiu); susținerea proiectului POSDRU ,,EDUBAC- Un Bacalaureat de succes” cu elevii din clasa a XII-a care au avut rezultate nesatisfăcătoare la Simularea pentru examenul de Bacalaureat (prof. Adriana Căzănel,  prof. Pistol Claudiu)

 

  La nivelul Catedrei de limba şi literatura română s-au desfăşurat şi următoarele activităţi:

       - organizarea concursului Poveştile Cangurului IX-XII (participare la  faza națională, eleva Bianca Pintilie, coord. prof. Belciu Simona) ;

       - activităţi organizate lunar de prof. Moisoiu Veronica în cadrul cercului literar „Armonii lirice”;

       - activităţi susținute periodic de prof. Belciu Simona în cadrul cercului literar „Liceenii”;

       - trupa de teatru Anonymus, îndrumător prof. director Adriana Căzănel;

       - vizionare piese de teatru la Teatrul George Bacovia , activitate organizată de către prof. Căzănel Adriana, în colaborare cu prof. Macsim Florina, prof. Pistol Claudiu şi prof. Belciu Simona.

 

   În urma activităţilor desfăşurate în cadrul Catedrei de limba şi literatura română în anul şcolar 2014-2015 au fost realizate :

      - Puncte tari:  

             Aplicarea unor metode moderne de predare și evaluare;

             Pregătirea continuă a cadrelor didactice;

             Rezultate foarte bune la Bacalaureat și la diverse concursuri;

             Interesul elevilor pentru activităţi extracuriculare.

        - Puncte slabe:

             Lacune în cunoştinţele elevilor de calsa a IX-a

             Superficialitatea realizării temelor date elevilor pentru acasă;

             Dezinteresul unor elevi pentru lectură.

        - Responsabil Catedra de Limba şi literatura română - prof. Pistol Claudiu

 

     Premii Olimpiada de limba și literatura română 2013

          P I –Rîcu Alina, calificată faza națională, Premiu special faza națională Constanța (clasa a IX-a C, prof. Pistol Claudiu)

 

     Premii Olimpiada de limba și literatura română 2014

          P I – Iftimie Mădălina, calificată faza națională (clasa a XII-a A, prof. Stănilă Veronica)

          P II – Afloarei Marta (clasa a XII-a E, prof. Pistol Claudiu)

 

     Premii Olimpiada de limba și literatura română 2015

          P I –Pintilie Bianca, calificată faza națională (clasa a XI-a A, prof. Belciu Simona)

 

     Premii Limba latină faza națională și internațională coordonator prof. dr. Cristina Popescu

          Popa Lorena

          Ungureanu Cătălina

          Albu Andreea

 

 

     Profesori titulari

   Catedra de limba și literatura română:

    1. Căzănel Adriana –prof gr I

     2. Stănilă Veronica–prof gr I

     3. Pistol Claudiu–prof gr I

     4. Belciu Simona–prof gr II

     5. Lupu Maria–prof gr I

     6. Macsim Florina–prof gr II

         Popescu Cristina (limba latină)-prof.dr.                                                                                 Editor: Prof, Pistol Claudiu

 

 

 

 

 

Liceul Teoretic "Spiru Haret" Moinești

Adresa: str.Vasile Alecsandri, nr.10, loc.Moinești, jud.Bacău

©copyright Liceul Teoretic "Spiru Haret" Moinesti 2017