Anunț

 

 

   Având în vedere prevederile Hotararii nr.286/23.mart.2011 privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant:

   Liceul Teoretic “Spiru Haret” Moinesti, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant:

 

MUNCITOR NECALIFICAT –LUCRATOR BUCATARIE

 

   Conditii generale de ocupare a postului  conform  HOTĂRÂRII   Nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

   d) are capacitate deplină de exerciţiu;

   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

   Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant:

         - Studii generale sau studii medii

         - Vechime in domeniu – minim 1 an

         - Abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul unitatii de invatamant

         - Abilitati de munca in echipa

         - Disponibilitate de program flexibil

         - Disponibilitatea pentru munca in doua schimburi

         - Raspunde de starea de curatenie si igiena in sectorul repartizat

         - Raspunde de inventarul incredintat

         - Stie sa foloseasca ustensilele de lucru precum si produsele de curatenie

         - Efectueaza sarcini in interes de serviciu , in limita atributiilor si responsabilitatilor din fisa postului

         - Efectueaza si alte sarcini trasate de catre conducere in limita capacitatii sale fizice si intelectuale si a programului de lucru

         - Cunostinte de legislatie specifica locului de munca

         - Conostinte in domeniul Sanatatii Securitatii in Munca si PSI

 

   Probe de concurs:

   Concursul constă în 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

     1. selectia dosarelor de înscriere;

     2. proba scrisa - la sediul LICEULUI , conform calendarului de   desfasurare a concursului ;

     3. proba practica/ interviul - la sediul LICEULUI , conform calendarului de desfasurare a concursului.

 

   Dosarul de concurs

   Pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine

urmatoarele documente:

         - cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;

         - copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

         - copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta

         - efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice;

         - copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa  ateste vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;

         - cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

         - adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 3 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

         - curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă ocupate până în prezent;

         - alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

   Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

   Actele prevazute pentru dosarul de concurs vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

TEMATICA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE

MUNCITOR NECALIFICAT- lucrator bucatarie

 

 

   1. Legea nr. 1/2011 – Legea Educatiei Nationale (actualizata la 2017)

   2.  Legea nr. 307/2006 referitoare la apararea impotriva incendiilor

   3. Norme PSI specific unitatilor cu profil de invatamant si educatie aprobate de MEN cu Ordinul 3946/01.06.2001

   4. Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 și Normele de aplicare aprobate      prin H.G. nr. 1425/2006

   5.  Hotararea 924/2005 – Reguli generale pentru igiena produselor alimentare

   6. Manualul lucratorilor din sectorul alimentar- Notiuni Fundamentale de igiena

   7. Legea 53/2003 – Codul Muncii (actualizat 2017)

 

 

   FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI

   Descrierea postului

   1. Compartimentul administrativ-deservire

   2. Denumirea postului: muncitor necalificat- lucrator bucatarie

   3. Norma de activitate: 40 ore/săptămână

 

  Cerinţele postului:

   Studii generale sau studii medii

   Relaţii cu alte posturi:

   1. ierarhice de subordonare: - directorilor şcolii şi administratorului

   2. de colaborare : elevii de serviciu, profesorul de serviciu, responsabilii de sectoare

   Obiectivele specifice postului:

   1. Execută lucrări de igienizare a spatiilor din institutie

   2. Executa lucrari de curatenie a curtii

   3. Respectă cu stricteţe normele de protecţie a muncii şi PSI.

   4. Participă la întreţinerea spaţiilor verzi, degajarea aleilor de zăpadă şi gheaţă.

 

   Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale se va realiza pe baza

următoarelor criterii prevăzute la art. 5 lit. c.) din Legea nr.284/2010:

   1. cunoştinţe şi experienţă

   2. complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor

   3. contacte şi comunicare

   4. condiţii de muncă

   5. incompatibilităţi şi regimuri speciale

   Pe baza criteriilor de evaluare stabilite în fisa de evaluare în condițiile mai sus menționate, persoana care va realiza procedura de evaluare acordă note de la 1 la 5 care vor conţine maxim 2 zecimale, pentru fiecare criteriu prevăzut în fisa de evaluare a fiecărui angajat.

   Nota finală a evaluării reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu.

   Calificativul final al evaluarii se stabileşte pe baza notei finale, dupa cum urmează :

         - între 1,00-2,00 = nesatisfăcător;

         - între 2,01-3,50 = satisfăcător;

         - între 3,51-4,50 = bine;

         - între 4,51-5,00 = foarte bine.

 

   Dosarele complete se vor depune la secreteriatul institutiei, pana la data de

     10 noiembrie 2017, orele 12,00.

   Concursul se organizează la sediul LICEUL TEORETIC “SPIRU HARET” Moinesti, Str. Vasile Alecsandri nr.10 în data de 20.11.2017, ora 10,00, proba scrisa , iar în data de 21.11.2017, ora 10,00 proba practica, respectiv interviul. Pe data de 21.11.2017 ora 17,30 se afiseaza rezultatele finale.

   Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul LICEULUI, sau la

     tel: 0234 362571.

 

                                                                       Director                                         Contabil sef

                                                                       Prof. Cazanel Adriana                   Ec. Belciu Liliana

 

 

 

 

 

 

Liceul Teoretic "Spiru Haret" Moinești

Adresa: str.Vasile Alecsandri, nr.10, loc.Moinești, jud.Bacău

©copyright Liceul Teoretic "Spiru Haret" Moinesti 2017